چت روم فارسی

چت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکسا چت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکساچت,چت روم,چت فارسی,وی چت,عسل چت,چت باران,الکسا چت,چت روم ایرانی,ققنوس چت,چتروم,ورود به چت روم فارسی الکسا

ورود به لاف چت

با توجه به فیلتر شدن آدرس اصلی لاف چت و درخواست مدیر این سایت کاربران چت روم لاف تا اطلاع ثانوی از این آدرس وارد لاف چت شوید. برای ورود به چت روم فارسی لاف کلیک کنید.

لاف چت

چت لاف

چت روم لاف

ورود به زهره چت

زهره چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

زهره چت

چت زهره

چت روم زهره

ورود به ملودی چت

ملودی چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی ملودی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

ملودی چت

چت ملودی

چت روم ملودی

ورود به درسا چت

بلک چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

درسا چت

چت درسا

چت روم درسا

ورود به بلک چت

بلک چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

بلک چت

چت بلک

چت روم بلک

ورود به های چت

های چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

های چت

چت های

چت روم های

ورود به یخی چت

یخی چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

یخی چت

چت یخی

چت روم یخی

ورود به تانگو چت

تانگو چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

تانگو چت

چت تانگو

چت روم تانگو

ورود به افروز چت

افروز چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

افروز چت

چت افروز

چت روم افروز

ورود به گیتی چت

گیتی چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

گیتی چت

چت گیتی

چت روم گیتی

ورود به ولف چت

ولف چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

ولف چت

چت ولف

چت روم ولف

ورود به تهران چت

تهران چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

تهران چت

چت تهران

چت روم تهران

ورود به نارنج چت

نارنج چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

نارنج چت

چت نارنج

چت روم نارنج

ورود به نایک چت

نایک چت یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

نایک چت

چت نایک

چت روم نایک

ورود به شادی چت

یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

شادی چت

چت شادی

چت روم شادی

ورود به دلتنگ چت

یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

دلتنگ چت

چت دلتنگ

چت روم دلتنگ

ورود به کتی چت

یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

کتی چت

چت کتی

چت روم کتی

ورود به نازنین چت

یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

نازنین چت

چت نازنین

چت روم نازنین

ورود به سیگنال چت

یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

سیگنال چت

چت سیگنال

چت روم سیگنال

ورود به پارتی چت

یکی از زیباترین چت روم های ایرانی می باشد برای ورود به این چت روم فارسی آنلاین کلیک کنید. چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی

پارتی چت

چت پارتی

چت روم پارتی

ورود به فرشته چت


چت , چت روم , چت روم فارسی , چت فارسی , چت روم ایرانی , چت روم آنلاین , چت روم شلوغ , وی چت , چت روم الکسا , چت روم فارسی الکسا , چت روم شلوغ الکسا , چت روم ایرانی الکسا چت , چت روم آنلاین الکسا چت , چت الکسا , چت فارسی الکسا , الکسا چت , عسل چت , چت باران , راز چت , مخفی چت , ناز چت , ققنوس چت , چت میهن , مرام چت , مختل چت , فال چت , عروسک چت , لاف چت , پگاه چت , مسیحا چت , تیک چت , بیتا چت , روژین چت , آوین چت , زندگی چت , سون چت , حباب چت , آیدا چت , رایتل چت , پاپوش چت , یاهو چت , نیمباز چت , نسیم چت , پیچک چت , ملوس چت , رها چت , مختلط چت , نارنج چت , سادنا چت , فریاد چت , دریاب چت , ایلیا چت , مردم چت , ستاره چت , گیتی چت , مهسان چت , چیک چت , کلیک چت , مسنجر چت , دی چت , ای تی طرح , لاین چت , چت روم واتس آپ , تهران چت , دل انگیز چت
عسل چت , چت روم عسل , چت روم فارسی عسل , چت روم شلوغ عسل , چت روم ایرانی عسل چت , چت روم آنلاین عسل , چت روم الکسا , الکسا چت , چت روم فارسی الکسا , چت روم شلوغ الکسا , چت روم باران , چت باران , چت روم فارسی باران , الکسا چت, چت ایرانی, چت باران, عسل چت, ناز چت, چت روم شلوغ, چت روم, چت روم فارسی, فال چت, شاتل چت, زندگی چت, ناز چت, ققنوس چت, ستاره چت, وی چت, واتس آپ, لاین چت, فیسبوک, مختل چت, راز چت, مخفی چت, مسیحا چت, بهشت چت, مرام چت, نایک چت, دلتنگ چت, راحت چت, زن چت, عروسک چت, سی تو چت, پگاه چت, فریاد چت, لاف چت, پیچک چت, دلناز چت, پرستو چت, چیک چت, خط چت, برف چت, چت روم خوشگل, کتی چت, رایتل چت, سیگنال چت, پارتی چت

فرشته چت

چت فرشته

چت روم فرشته

ورود به آریا چت

چت روم فارسی آریا یکی از برترین های چت روم فارسی میباشد با کاربرانی بسیار شوخ طبع و بسیار عزیز این چت روم به خاطر عمومی ای که دارد باعث جذب کاربران فراوانی میشود این چت روم دارای کاربران ثابت بسیار میباشد و نیز ناظرانی را در اختیار دارد که به پیشرفت چت روم خیلی کمک میکنند البته این چت روم مدیریتی مجرب دارد که با اطلاعات کامل به مسائل آریا چت رسیدگی میکنند

آریا چت

چت آریا

چت روم آریا

ورود به سوگولی چت

سوگولی چت یکی از چت روم های خوش نام ایرانی می باشد این چت روم در سال ۹۲ ساخته و سعی کرده با تبلیغات در چت روم های بزرگ ایرانی به جذب کاربرا بپردازه. شما هم میتونید برای ورود به سوگولی چت تا اطلاع ثانوی و رفع فیلتر شدن این چت روم از این سایت وارد نسخه ی جدید طراحی شده ی سوگولی چت شوید.

سوگولی چت

چت سوگولی

چت روم سوگولی

ورود به سویل چت

سویل چت یکی از چت روم های خوش نام ایرانی می باشد این چت روم در سال ۹۲ ساخته و سعی کرده با تبلیغات در چت روم های بزرگ ایرانی به جذب کاربرا بپردازه. شما هم میتونید برای ورود به سویل چت تا اطلاع ثانوی و رفع فیلتر شدن این چت روم از این سایت وارد نسخه ی جدید طراحی شده ی سویل چت شوید.

سویل چت

چت سویل

چت روم سویل

ورود به عسلی چت

عسلی چت یکی از چت روم های خوش نام ایرانی می باشد این چت روم در سال ۹۲ ساخته و سعی کرده با تبلیغات در چت روم های بزرگ ایرانی به جذب کاربرا بپردازه. شما هم میتونید برای ورود به عسلی چت تا اطلاع ثانوی و رفع فیلتر شدن این چت روم از این سایت وارد نسخه ی جدید طراحی شده ی عسل چت شوید.

عسلی چت

چت عسلی

چت روم عسلی

ورود به چت میهن

سایت میهن چت یکی از پرطرفردار ترین و قدیمی ترین چت روم های شناخته شده در ایران می باشد, این چتروم توسط تیم گروه ایران ما مدیریت می شود. میهن چت از سیستم چت روم فلش قدیمی و معروف فلش چت استفاده می نماید که سرعت لود نسبتا خوبی را دارا می باشد و امکان انتخاب اتاق چت را به کاربران می دهد. کاربران سایت میهن چت برای ورود به اتاق های چت متخلف ابتدا باید عضو این چت روم شوند. به دلیل فیلتر شدن چت میهن تا اطلاع ثانوی برای ورود به چت روم از بالای این سایت اقدام کنید

چت میهن

میهن چت

چت روم میهن

ورود به راحت چت

تبریز چت یک چت روم مملوء از مردم خون گرم آذری زبان تبریزی است. در این چت روم تبریزی دختر و پسران با حال تبریزی در حال چت می باشند، شما هم اگر یک تبریزی هستید به ما بپیوندید؛ برای ورود کافیست لینک را کلیک کنید و وارد شوید

تبریز چت

چت تبریز

چت روم تبریز

ورود به گیم ناز چت

چت روم فارسی گیم ناز چت که در اوایل سایت دانلود گیم(بازی) داشت به صورت ناگهانی به فکر افتتاح چت رومی سالم برای خود کرده که با سئو و کارهایی که مدیر آن بلد بود توانسته رشد خوبی کند و از کار خود نیز راضی است و در حال حاضر قصد فروش چت روم خود را دارد چت روم فارسی گیم ناز دومین این چت روم از سایت گیم و چت روم ناز چت گرفته شده است که این امر کمک نسبتا خوبی به رشد این چت روم میکند, برای ورود به گیم ناز چت از بالای سایت اقدام کنید.

گیم ناز چت

چت گیم ناز

چت روم گیم ناز

ورود به ابی چت

چت روم ابی یا ebichat چت رومی برای طرفداران ابی شاعر و خواننده بسیار مشهور ایرانی در سراسر دنیا این چت روم برای پیشرفت دست به کارهای مختلفی مانند سئو کردن قالب چت روم بهینه سازی دومین چت روم تبلیغات گذاشتن در چت روم های بزرگ این چت روم یکی از برترین های ایرانی میباشد که دارای ناظران مجرب و معاونان عالی میباشد که در پیشرفت این چت روم بسیار کمک میکنند

ابی چت

چت ابی

چت روم ابی

ورود به چت گروپ

سلام دوستان امروز میخوام خبر فیلتر شدن یکی از چت روم های بزرگ ایرانی را توسط فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران رو بهتون گذارش بدم بله چت گروپ اون چت روم خاطی هستش که فیلتر شده این چت روم حدودا ۴ بار فیلتر شده و در آخر با دومین groupchat.in ثبت کرده و کار خود را از نو آغاز کرد که باز فیلتر شد و من بارها تاکید کردم که اگر چت رومی ورودی مهمان را نبنده که باعث افت آمار سایتش میشه و کار راحت تر اینکه محدودیت هایی برای کاربران مهمان توی چت روم خودش بزاره هیچ دردسری نداره و به هیچ عنوان فیلتر نخواهد شد !

چت گروپ

گروپ چت

چت روم گروپ

ورود به مخفی چت

چت روم مخفی چت در سال ۹۳ با پیوستن سایت پاپوش چت دست به کاری عجیب زده مخفی چند مدیر پولدار برای سایت خودش گرفته تا بتونه مشکل مالی خودش رو برطرف کنه این سایت یعنی همون چت روم فارسی مخفی یا بهتره بگم چت مخفی در حال حاظر پاپ آپ توی چندین سایت بزرگ چت روم خریده و آمار خودش رو به ۵۰۰ کاربر رسونده اما این سایت در سئو کاملا ضعیف هست . سایت چت الکسا بزودی جای این سایت رو میگیره شما هم میتونید بجای ورود به مخفی چت که دارای محیطی کاملا ناسالم و خراب هست به سایت الکسا چت بزرگترین چت روم ایران و پاکترین چت روم وارد شوید

مخفی چت

چت مخفی

چت روم مخفی

ورود به دلناز چت

دلناز یکی از بزرگترین چت روم های ایرانی می باشد که شروع فعالیت آن به سال ۸۹ بر میگردد. مدیر این سایت با در دست داشتن چندین سایت وردپرس و تگ زنی اقدام به جذب بازدید کننده های زیادی کرده است. هم اکنون آمار کاربران آنلاین این سایت ۶۰۰ نفر می باشد. اما از سوی دیگر نسخه ی جدید و پیشرفته دلناز چت برای شما عزیزان توسط گروه ای تی طرح ساخته شده است که دارای سرعتی فوق العاده و باور نکردنی می باشد. شما هم میتوانید از بالای صفحه وارد دلناز چت اصلی شده و پس از اهراز هویت به چت آنلاین با دوستان خود بپردازید.

دلناز چت

چت دلناز

چت روم دل ناز

ورود به میکی چت

چت روم میکی یکی از چت روم های تازه ساخته ایران می باشد. هدف اصلی میکی چت ایجاد اتاق های گفتگو با فضایی کاملا سالم می باشد. بر اساس قانون جدید کاربران میکی چت از این پس برای ورود به سایت میکی چت باید اول با اطلاعات دقیق اهراز هویت خود را ثبت کنند. سپس وارد میکی چت شده و از تمامی امکانات آن و چت آنلاین با سرعت باورنکردنی استفاده نمایند. برای ورود به چت روم فارسی میکی فقط و فقط از بالای این سایت اقدام کنید.

میکی چت

چت میکی

چت روم میکی

ورود به یاسان چت

چت روم یاسان دارای محیطی کاملا سالم و صمیمی میباشد. شما با عضویت در این چت روم خشگل و تازه ساخت شده از تمامی امکانات اون به خوبی استفاده کنید. برای عضویت و ثبت نام در یاسان چت شما باید با اطلاعات دقیق و درست اهراز هویت کنید. که نیاز به یک ایمیل و یا یک شماره تلفن می باشد. که جهت تاییده ثبت نام یک کد برای شما ارسال میشود. و باید اون رو توی سایت بزنید. تا بتونید به چت آنلاین بپردازید . برای ورود به چت روم از بالای سایت اقدام کنید.

یاسان چت

چت یاسان

چت روم یاسان

ورود به لاکی چت

لاکی چت از چت روم های جدیدی است که به زبان پی اچ پی نوشته شده است این چت روم دارای سرعتی فوق العاده بالا و باور نکردنی می باشد. شما هم اکنون میتوانید از از بالای سایت وارد نسخه ی جدید و حرفه ای لاکی چت شوید. پس فراموش نکنید از این پس آدرس اصلی لاکی چت این سایت بوده و خواهد بود

لاکی چت

چت لاکی

چت روم لاکی

ورود به ملوس چت

ملوس چت یکی از چت روم های خوش نام می باشد که توانسته با این نام زیبا و قشنگ خود کاربران زیادی جذب کند. این چت روم در سرچ کلمات چت روم های بزرگ سایت خودش رو توی گوگل به رتبه های بالا آورده که با این کار آمار کاربران آنلاین ملوس چت به ۳۰۰ نفر رسیده اما مدیران این سایت و ناظرین اون نظارت کافی بر ملوس چت روم ندارند. اگر شما هم میخواهید ناظر بشید و در اتاق گفتگوهای کاملا سالم ملوس چت عضو شوید . تا رفع فیلتر این سایت از بالا برای ورود به ملوس چت اقدام کنید.

ملوس چت

چت ملوس

چت روم ملوس

ورود به دریاب چت

دریاب چت دارای فضای کاملا سالم و دارای سرعتی باور ندکردنی می باشد این سایت از شلوغ ترین چت روم های ایران محسوب میشود. که با سئو ی قدرتمند خود توانسته آنلاین کاربران خود را به بیش از ۵۰۰ نفر برسانه اما مشکل جدید این سایت دلیل اصلی فیلتر ان شده که کاربرا بدون اهراز هویت به داخل اون رفته و اقدام به چت ناسالم میکنند. اگر چت رومی کاملا سالم میخواهید که حتی از دریاب چت هم بهتر باشد از بالای سایت واردش بشید.

دریاب چت

چت دریاب

چت روم دریاب

ورود به یو یو چت

چت روم فارسی یو یو چت یکی از چت روم های خوب ایرانی می باشد. این چت روم با خرید دامنه های چت روم های دیگر و تگ زنی براشون سعی کرد سایت خودش رو شلوغ کنه. این سایت دارای فضایی کاملا سالم می باشد که کاربران میتوانند در اتاق های گفتگوی آن به چت آنلاین بپردازند و نیر از امکاناتی همچون عشق سنج . فال حافظ و بازی پرندگان خشمگین بهره ببرند. این چت روم به تازگی توسط اعضای فیلترینگ بسته و مسدود شده است. تا رفع مشکل یو یو چت از بالای سایت وارد آدرس جدید آن شوید.

یو یو چت

چت یو یو

چت روم یو یو

ورود به پایان چت

پایان چت چت رومی تازه ساخت می باشد این چت روم سعی کرده با گذاشتن تبلیغ در بزرگترین چت روم های ایران آمار خودش رو ببره بالا که از جمله اونا میشه به عسل چت اشاره کرد. این چت به دلیل رعایت نکردن قوانین فیلترینگ در حال بسته شدن می باشد. اما شما میتوانید از بالای این سایت به آدرس اصلی و همیشگی پایان چت بروید و به گفتگوی سالم بپردازید.

پایان چت

چت پایان

چت روم پایان

ورود به نوشین چت

چت روم نوشین یکی از خوشگل ترین چت روم های ایرانی می باشد. طراحی این چت روم توسط شرکت دی چت انجام شده است که میشه به سرعت بالای اون اشاره کرد. این چت روم دارای امکاناتی چون چت آنلاین، فال حافظ، بازی و… می باشد. برای ورود به آدرس اصلی نوشین چت از بالای سایت اقدام کنید.

نوشین چت

چت نوشین

چت روم نوشین

ورود به مرام چت

مرام چت چت روم بزرگ و شلوغی می باشد. آمار ها حاکی است این چت روم فارسی در سال ۹۳ رشد قابل قبولی داشته و کاربران آنلاین این سایت حتی به ۲۰۰ نفر هم رسیده است. این سایت چند ماهی میشه که سئو قدرتمند خودش رو شروع کرده و حال یکی از بزرگترین چت روم ها می باشد که پای به عرصه رقابت با چت روم های بزرگ ایرانی نهاده است . برای مدیر این چت روم و کاربران آن آرزوی موفیقت داریم. این سایت چند وقتی میشه فیلتر شده و شما میتوانید تا باز شدن آدرس اصلی مرام چت از این سایت استفاده کنید. برای ورود به مرام چت از بالای سایت اقدام کنید.

مرام چت

چت مرام

چت روم مرام

چت روم حدیث

چت فارسی حدیث در سال ۸۹ افتتاح شده و یکی از قدیمی ترین و شلوغ ترین چت روم های ایرانی می باشد.نسخه ی اصلی حدیث چت توسط فیلترینگ تایید شده و ما در حال ساخت این سایت زیبا می باشیم. از شما تقاضا میشود تا برقراری ارتباط سایت و تایید آن از این سایت برای ورود به حدیث چت استفاده کنید.

حدیث چت

چت حدیث

چت روم حدیث

چت روم فارسی مهسان

مهسان چت یکی از بهترین چت روم های ایرانی می باشد ، این چت روم در سال ۹۳ افتتاح شده و پیشرفت قابل قبولی داشته است. پس از مدت ها مدیر این سایت برای شلوغ کردن مهسان چت شروع به سئو کردن سایت خود کرد. این سایت رو الکسا چت که ادعای سئو کاریش میشه به قول خودش بهینه سازی کرده . حتی این سایت در سرچ های بالای کلمات شلوغ دیده نمیشه . بگذریم، شما میتوانید برای ورود به مهسان چت اصلی که دارای کاربران آنلاین زیادی میباشد از بالا سایت اقدام کنید. مهسان چت چت رومی می باشد که به دلیل رعایت نکردن قوانین فیلترینگ هر روز آدرس هایش فیلتر میشه. اما این سایت آدرس همیشگی و بدون فیلتر مهسان چت می باشد.

مهسان چت

چت مهسان

چت روم مهسان

بلا چت

چت روم بلا یکی از چت روم های آنلاین می باشد که در سال ۹۳ به افتتاح رسیده این چت روم شگفتی ساز شده که با زدن تگ های مناسب و دادن سئو سایت خود به افراد کار بلد و حرفه ای اقدام به بزرگ کردن سایت خود کرده است. این سایت توسط شرکت ای تی طرح ساخته شده و در سرور های پر قدرت آن پیشیبانی میشود. از نکته های جالب این چت روم میشه به زیبا بودن و پر سرعت بود آن اشاره کرد شما هم میتوانید با عضویت در این سایت از امکانات اون استفاده کنید. برای ورود به بلا چت فقط از بالای سایت اقدام کنید

بلا چت

چت بلا

چت روم بلا

چت روم آنلاین اف چت

چت روم اف چت که مدیر آن مجید قشمی هست یکی از بهترین چت روم ها و خوش نام ترین هاست مجید پس از طراحی این سایت اون رو شلوغ کرده است و برای فروش گذاشته اما کسی این چت روم رو نمیخره نمیدونم چرا حالا شما برای ورود به اف چتی مناسب با داشتن امکانات فول و غیر فیلتر از بالای سایت اقدام کنید. اف چت از چت روم های شلوغ ایران بوده که در ماه های آبنده با فروشش شگفتی ساز خواهد شد.

اف چت

چت اف

چت روم اف

چت روم فارسی معروف

چت روم فارسی آنلاین معروف یکی از چت روم های تازه ساخته شده توسط گروه طراحی چت روم ای تی می باشد. مدیر این چت روم با فکر نکردن عاقبت چت روم زدن دست به زدن چت روم کرده و سعی کرده خرج های زیادی هم براش بکنه اما امروزه دیگر چت روم ها سودی خوبی نمیده و میبینیم که معروف چت هم بعد از افتتاح خود فیلتر شده است . از شما عزیزان میخواهیم تا رفع فیلتر معروف چت از بالای سایت برای ورود به این چت روم اقدام کنید. با تشکر

معروف چت

چت معروف

چت روم معروف

چت روم شلوغ شاتل

چت روم شاتل یکی از بهترین چت روم های ایرانی هست این چت روم داری محیطی زیبا و کاربر پسند میباشد. که مدیر این سایت خرج های زیادی برای آن کرده که کاربران به راحتی بتوانند به چت و گفتگو بپردازند اما این چت روم از نظر سازمان فیلترینگ به زیر سوال رفته و در حال حاظر فیلتر شده است از شما عزیزان میخوام تا رفع فیلتر شاتل چت از این سایت وارد اون بشید . جهت ورود به چت روم از بالای سایت اقدام کنید

شاتل چت

چت شاتل

چت روم شاتل

چت روم شلوغ زندگی

چت روم زندگی یکی از بهترین چت روم های ایرانی می باشد این چت روم چند سال پیش افتتاح شده و پیشرفت قابل قبولی داشته که سعی کرده با کشیدن بالای سایت خود در گوگل به کسب در آمد بپردازد اما این چت روم به دلیل نداشتن فضای نا سالم توسط سازمان فیلترینگ بسته شده است . تا اطلاع ثانوی برای ورود به زندگی چت از بالای سایت اقدام کنید

زندگی چت

چت زندگی

چت روم زندگی

افتتاح نسخه ی جدید الکسا چت

بعد از مشکلات و اختلافات پیش آمده بین بنده و آقای محمد افضلی گروه (پدرام پارسا) مدیر فعلی این سایت ، بنده از این گروه جدا شده و تصمیم به راه اندازی الکسا چت جدیدی کردم. هم اکنون شما میتوانید از بالای سایت اقدام به ورود به الکسا چت کنید. ضمن اینکه مدیریت این سایت حسین ناصری بوده و خواهد بود و این هم بگم که شکایت از ایشون بابت درج مطالب کذب کلاهبرداری علیه بنده و توهین به خانواده ام و پخش کردن شماره منزلم انجام شده و در حال پیگیری توسط پلیس فتای مرکزی تهران می باشد.

آدرس الکسا چت به این نشانی می باشد : Alexachat.asia

خرید دامنه

تیم ملی ایران

به نظر شما نتیجه بازی تیم ملی ایران برابر تیم بوسنی در جام جهانی ۲۰۱۴ چه خواهد شد؟

تیم ملی فوتبال کشورمان از مرحله ی گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل و از دور پایانی این رقابت‌ها امشب از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه فونته‌نووای شهر سالوادور به مصاف تیم ملی بوسنی می‌رود.

فقط و فقط ۹۰ دقیقه دیگر تا صعود تاریخی تیم ملی ایران به مرحله ی یک هشتم نهایی باقی مانده و در صورتی که یوزهای ایرانی بتوانند همچون دیدار با آرژانتین یک بار دیگر قدرت خود را به رخ جهانیان بکشند ، رویای صعود به مرحله ی حذفی به زیبایی هرچه تمام محقق خواهد شد

ایران

ورود به درسا چت

درسا چت یکی از بهترین چت روم های ایران میباشد که با قرار دادن تبلیغات در چت روم های بزرگ مثل چت باران و عسل چت سعی کرده خودش رو خوب بکشه بالا اما با مصوبه جدید فیلترینگ که باعث شد تمامی دامین های این سایت فیلتر بشن مدیر این سایت پول های زیادی خرج درسا چت کرد اما به هیچ نتیجه قابل قبولی نرسید. شما میتوانید تا رفع مشکل درسا چت از این سایت استفاده نمیاد . چت روم فارسی درسا

درسا چت

چت روم فارسی شاتل

شاتل چت محیطی جهت سرگرمی شما ایرانیان عزیز می باشد ، این چت روم امکانات زیادی دارد که از آن ها میشه به سیستم پروفایل اشاره کرد شما هم میتوانید با عضویت در این سایت و ساخت اکانت خود یک سیستم ویرایش پروفایل برای خود ایجاد کرده و مشخصات خود را در آن ذخیره کنیدو به چت سالم بپردازید ، برای ورود به شاتل چت از بالای سایت اقدام نمایید.

شاتل چت

شاتل چت

شاتل چت

شاتل چت محیطی جهت سرگرمی شما ایرانیان عزیز می باشد ، این چت روم امکانات زیادی دارد که از آن ها میشه به سیستم پروفایل اشاره کرد شما هم میتوانید با عضویت در این سایت و ساخت اکانت خود یک سیستم ویرایش پروفایل برای خود ایجاد کرده و مشخصات خود را در آن ذخیره کنیدو به چت سالم بپردازید ، برای ورود به شاتل چت از بالای سایت اقدام نمایید.

شاتل چت

شاتل چت

فروش سایت

فروش استثنایی مجموعه سایت های الکسا چت با ۶ دامین پر بازدید.

 Alexachat.org ,Alexachat.us ,Alexachat.asia , Chatalexa.ir , Chat-alexa.ir , Alexa-chat.ir

قیمت پایه ۳ میلیون تومان

فرصتی عالی برای ایجاد چت روم با نام الکسا چت آن هم در زمان فیلتر شدن سایت alexachat.com

برای سفارش با ما در تماس باشید

TEll : 09190690945

خرید دامنه

چت روم سالم

فیلتر شدن چت روم ها. چت روم ها فیلتر میشوند. دلیل فیلتر شدن سایت های چت روم چیست ؟ طبق صحبت های که بنده با ناظر کمیته فیلترینگ کشور داشتم چت روم ها به دلیل ایجاد فضای نا مناسب ، مکانی برای ارتباط دختران و پسران شده است که آینده خوبی نداره. ضمن اینکه اینکه باعث فساد اخلاقی در جامعه و کشور عزیزمون شده است. لذا خواهشمنداست قبل از ورود به چت روم به هشدار های جدی ما توجه کنید. طبق دستور این مرکز کاربران مهمان حق ورود به هیچ چت رومی را نخواهند داشت و اگر هم چت رومی ورود مهمان را باز کرده باشد طی گشت زنی های سازمان فیلترینگ دستور فیلتر آن سایت صادر خواهد شد، پس کاربران مهمان عزیز باید برای ورود به چت روم ها و استفاده از امکانات آن باید از ورودی چت روم ها عضو شوند. برای عضویت یک فرم برای شما ساخته شده که با ورود اطلاعاتی همچون نام خود، نام کابری، رمز عبور، شهر و دادن یک ایمیل معتبر لازم است . بعد از تایید یک کد به ایمیل شما ارسال خواهد شد که امکان داره این ایمیل به قسمت اسپم رفته باشد پس دقت کنید. بعد از وارد کردن کد تاییدیه شما عضو سایت خواهید شد و میتوانید به چت سالم بپردازید . در صورتی که هر کاربر عضوی به چت نا سالم و خلاف شرع بپردازد اطلاعات آن به همراه آی پی آن فرد به پلیس فتا داده خواهد شد که باهاشون برخورد جدی میشه. برای ورود به چت روم از بالای سایت اقدام کنید.ضمن اینکه اسم چند سایت که جدیدا فیلتر شدن رو برای شما میگم که از ورود به این چت روم ها خودداری کنید. ناز چت. الکسا چت. فریاد چت. روژین چت. زندگی چت. چت گروپ. آواز چت. ققنوس چت. رایتل چت و بزودی اسامی چت روم های دیگر فیلتر شده اعلام میشود

فیلتر شدن چت روم ها

چت روم سالم

چت روم آنلاین نایک

نایک چت از برترین چت روم ها می باشد ، این چت روم در سال ۹۱ به دست مدیرش به نام آقای ستار آقا نوری ساخته شده و پیشرفت قابل قبولی رو طی این مدت کرده است. اما از نقطه ضعف این چت روم میشه به امنیت کم اون اشاره کرد که این سایت چند روز پیش توسط هکران ایرانی مورد حمله قرار گرفت و بسته شد. اما حالا مدیر این سایت دست به کار عجیبی زده و امنیت سایت خودش رو برده بالا ، ما از شما دعوت می کنیم برای ورود به نایک چت از همین سایت اقدام کنید و با خیالی آسوده و راحت به چت آنلاین با دوستان خود در محیطی جذاب بپردازید.

نایک چت

نایک چت

چت روم آنلاین زن چت

زن چت یکی از جدیدترین چت روم های ایرانی مباشد این چت روم دارای امکانات زیادی بوده اما شما برای استفاده از تمامی آنها حتی چت کردن توی این سایت باید عضو آن بشید ، که برای عضویت نیاز به یک ایمیل یا تلفن همراه دارید. ما هم اکنون از جدیدترین نسخه ی زن چت رونمایی کرده ایم برای ورود میتوانید از بالای سایت اقدام کنید. با تشکر مدیر زن چت

زن چت

زن چت

چت روم فارسی مسیحا

مسیحا چت یکی از بهترین چت روم های ایران بوده که داری امنیت فوق العاده بالایی بوده ، سرور های این سایت در کشور عزیزمون ایران قرار داره ، این سایت با طراحی فوق العاده زیبای خودش تونسته کاربران زیادی رو جذب کنه و از طرفی دیگر با رشد سریع و تقویت رتبه گوگل خود توسط گروه تک ستاره طرح به چت رومی حرفه ای و پر بازدید تبدیل شده است ، از شما عزیزان دعوت میشود برای ورود به مسیحا چت آنلاین از بالای سایت اقدام کنید

مسیحا چت

مسیحا چت

سئو چت روم | عکس گوگل پلاس

امروزه یکی از مشکلات تمامی وبمستران عزیز درج عکس برای سایت خود در سرچ گوگل است که با گشت و گذار در اینترنت میبینیم که بعضی از سایت ها در گوشه سایت خود توی موتور جستجو گر عکسی کوچک دارند که باعث بالا رفتن بازدید سایت خود در مقابل رقبان خود میشود. امروزه کمتره کسانی پیدا میشند که بتونن برای شما این امکان را فراهم کنند. اما گروه سئو سازی الکسا این امکان را برای شما فراهم کرده است که تنها با پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان این عکس را بصورت ۱۰۰ درصد تضمینی همیشه در کنار سایت خود در جستجوگر گوگل داشته باشید. آماده ی پذیرش انواع سایت اعم از چت روم، فروشگاه، سایت آپلود، و جامعه مجازی و…… می باشیم.

تماس با مدیر گروه الکسا سئـــو : ۰۹۱۹۰۶۹۰۹۴۵

Hoseinnaseri92@gmail.com : ایمیل

گروه الکسا سئو آماده پذیرش سئو تمامی سایت ها میباشد.

نمونه کار ما : سایت فال چت که در سرچ کلمه ی چت لینک ۴ گوگل و بزودی در سرچ کلمه های چت روم و چت روم فارسی به صفحه ۱ سرچ گوگل خواهد آمد.

نمونه کار ۲ : سری سایت های الکسا چت

نمونه کار ۳ : سایت الکسا شارژ

سایت الکسا سئو افتتاح شد برای ورود کلیک کنید

بیتا چت | چت روم بیتا


چت روم بیتا جزء یکی از چت روم هایی میباشد که در سال ۹۰ ساخته شده است ، مدیر این چت روم به دلیل دادن سئوی سایت خود به افراد نادان نتوانست سایت خود را به خوبی در سرچ موتور جستجوگر گوگل بالا بیارد، امروزه سئو و بهینه سازی سایت یکی از دغدغه ی بسیاری از مدیران سایت های چت روم می باشد که از جمله آنها به بیتا چت | چت روم آنلاین بیتا اشاره کردیم. اما گروه سئو الکسا امروز گامی حرفه ای در سئو سازی چت روم برداشته و بزودی سایتش افتتاح میشود و به بهینه سازی فول و ۱۰۰% سایت میپردازد. شما میتوانید از بالای سایت برای ورود به یکی از چت روم هایی که توسط گروه ما سئو شده اقدام کنید

برای ورود به بیتا چت از بالای سایت اقدام کنید

چت روم رویا | رویا چت


رویا چت چت رومی زبا میباشد. این چت روم رویا که به تازگی ساخته شده است قصد داره آمار کاربرای آنلاین خود را با گذاشتن تبلیغات در سایت های بزرگ چت روم از جمله الکسا چت ، چت باران ، عسل چت بالا ببره اما از مزیت های این چت روم میشه به سالم نبودن محیط آن ، شلوغ نبودن سایت ، زیبا نبودن چت روم فارسی رویا اشاره کرد ، اما ما به تازگی چت رومی با امکاناتی عالی برای شما ساخته ایم که از سال ۹۱ افتتاح شده و امروزه سومین چت روم بزرگ ایران میباشد برای ورود به نخسه ی جدید چت رویا,رویا چت,چت فارسی رویا,چت روم شلوغ رویا چت روم آنلاین رویا,چت روم زیبای رویا از بالای صفحه اقدام کنید

فیلتر شدن واتس آپ

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره علت فیلتر شدن نرم افزار تلفن همراه واتس آپ گفت: یکی از دلایل تصویب فیلتر شدن واتس آپ از سوی کارگروه، خرید این نرم افزار توسط «زاکر برگ» مدیر آمریکایی صهیونیستی سایت فیلتر شده فیس بوک است.

عبدالصمد خرم آبادی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا اظهار داشت: فیلتر شدن واتس آپ اواخر سال گذشته تصویب و جهت اجرا به وزارت ارتباطات نیز ابلاغ شد اما هنوز این مصوبه را اجرا نکرده اند.

** صدور حکم فیلترینگ واتس آپ توسط یکی از مقامات قضایی

معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: علاوه بر کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتس آپ را صادر کرده است و این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریعتر اجرا شود .

** خودداری از اجرای تصمیمات کارگروه، جرم است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اضافه کرد: خودداری از اجرای تصمیمات کارگروه ومقامات قضایی جرم است و اگر ثابت شود سوء نیتی در عدم اجرای این تصمیم ها وجود دارد، افراد ذیربط قابل تعقیب هستند.

خرم آبادی در خصوص نرم افزار وایبر نیز گفت: فعلا در خصوص وایبر تصمیم گیری نشده است هر چند که وایبر هم همه خطرات واتس آپ را دارد.

** علت فیلترینگ نرم افزارهای خارجی ارتباطی تلفن همراه

دکترخرم آبادی اعلام کرد: دلایل زیادی برای فیلتر نرم افزارهای خارجی ارتباطی تلفن همراه وجود دارد اما علت اصلی فیلتر اینگونه نرم افزارها توزیع، انتشار و اشتراک گذاری غیرقابل کنترل محتوای مجرمانه خلاف اخلاق، عفت عمومی، مقدسات، فرهنگ و ارزشهای اسلامی است .

معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داد:دلیل دیگر فیلتر این نرم افزارها عدم نظارت مدیران و قابلیت گمنامی کاربران آنها است و این شرایط زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم رایانه ای را فراهم می آورند و از آنجا که مدیران و سرورهای این نرم افزارها در خارج از کشور قرار دارد و هیچگونه همکاری در جهت کشف جرم و حفظ آثار علایم و دلایل وقوع آن با ضابطین و مقامات قضایی ندارند رسیدگی به بسیاری از جرایمی که از طریق نرم افزارهای مذکور ارتکاب یافته بی نتیجه باقی مانده و حقوق شکات و قربانیان جرایم تضییع می شود.

** وابستگی به فیس بوک باعث شد واتس آپ زودتر فیلتر شود

خرم آبادی گفت: دلیل اینکه کارگروه نرم افزار ارتباطی تصمیم به فیلترینگ ˈواتس اپˈ قبل از سایر نرم افزار های مشابه خارجی گرفت، این است که مارک زاکربرگ صهیونیست، مدیر سایت فیلتر شده فیس بوک، اخیرا این نرم افزار را به قیمت نوزده و نیم میلیون دلار خریداری و اعلام کرده قصد دارد از قابلیت های آن در جهت ارتقاء وگسترش فیس بوک استفاده کند تا بدین وسیله از ریزش فعلی کاربران آن سایت کاسته و از زوال حتمی آن جلوگیری کند بنابراین وابستگی جدید این نرم افزار به سایت فیس بوک باعث شده است که زودتر از نرم افزارهای مشابه فیلتر شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: فیلتر سایر نرم افزارهای خارجی ارتباطی تلفن همراه نیز جزء برنامه های کارگروه است ولی تحقق آن منوط به این است که نرم افزارهای داخلی به قدری ازجهت کمیت وکیفیت توسعه یابند که پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: در این رابطه اقدامات و تلاش های خوبی صورت گرفته و شرکتهای متعددی در داخل کشور در تولید نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه پیش قدم شده اند و البته این موضوع نیاز به حمایت و ساماندهی از طرف دولت دارد و در کشورهای دیگر نیز اینگونه امور بدون حمایت دولت به سامان نرسیده اند.

**درخواست کارگروه از مرکز ملی فضای مجازی برای توسعه نرم افزارهای داخلی

خرم آبادی افزود: در همین راستا کارگروه تعیین مصادیق از مرکز ملی فضای مجازی درخواست کرده تمهیدات لازم را برای ساماندهی و توسعه کمی وکیفی نرم افزارهای داخلی ارتباطی تلفن همراه توسط بخش خصوصی فراهم کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد درآینده نزدیک ، شاهد ارتقای کمی و کیفی چشمگیری در نرم افزارهای داخلی باشیم بطوریکه در سال آینده همه شهروندان کشورمان بتوانند ارتباطات سالم و بسیار کم هزینه ای را از طریق اینترنت با تلفن همراه خود تجربه کنند.

** علت استقبال مردم از نرم افزارهای خارجی تلفن همراه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص علت استفاده مردم از نرم افزارهای خارجی ارتباطی تلفن همراه اظهار کرد: نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه تمامی خدمات اپراتور های تلفن همراه را انجام می دهند و به همین جهت اپراتورهای تلفنی مجازی نیز نامیده می شوند اما علت استفاده کاربران از این نرم افزارها این است که اولا تمامی خدمات تلفن همراه مانند ارتباطات صوتی – تصویری و ارسال پیامک و پیام های متنی، صوتی و تصویری را رایگان انجام می دهند.

وی اضافه کرد: ثانیا برخلاف اپراتور های تلفن، امکان اشتراک گذاری اطلاعات را نیز بر روی موبایل فراهم می کنند و طبیعی است کاربران اینترنت برای اینکه هزینه کمتری پرداخت کنند از این نرم افزارها که قابلیت نصب بر روی تلفن همراه را دارند، استفاده می کنند.

خرم آبادی گفت: چون نرم افزار های داخلی به علت عدم حمایت توسعه نیافته اند لذا کاربران اینترنت برای کاهش هزینه از نرم افزارهای خارجی تلفن همراه استفاده می کنند و دشمن هم از این خلاء نهایت سوء استفاده را در جهت تهاجم فرهنگی و جاسوسی می کند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: البته درست است که این نرم افزارها به ظاهر برای کاربران بی هزینه و رایگان هستند اما در واقع هزینه ارزی هنگفتی را برای تأمین پهنای باند بین المللی خود بر کشور تحمیل می کنند.

خرم آبادی ادامه داد: اگر نهادهای ذیربط بنحوی از بخش خصوصی حمایت کنند که بتوانند اپلیکیشن های داخلی با کیفیت بالا تولید کنند این اقدام می تواند علاوه بر خودکفایی وصرفه جویی ارزی حتی با پیوستن کاربران خارجی ، باعث کسب درآمد ارزی برای کشور شده و گام بزرگی در جهت حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

** بسیاری از نرم افزارهای خارجی تلفن همراه به سرویس های جاسوسی متصل هستند

وی در پاسخ به این سوال که « هزینه شرکت های خارجی مانند ˈواتس اپˈ که نرم افزارها و خدمات خود را بطور رایگان در اختیار کاربران دیگر کشورها قرار می دهند چگونه تامین می شود؟» اظهار داشت: این شرکتها اگر به درآمد مشروع قانونی قانع باشند می توانند علاوه بر هزینه های انجام شده سود کلانی نیز از طریق تبلیغات و سایر ارزشهای افزوده کسب کنند ولی بسیاری از این شرکت ها مانند ˈواتس اپˈ وابسته به سرویس های جاسوسی هستند که هزینه های آنها را دولت هایشان تامین می کنند و نیازی به انجام تبلیغات برای کسب در آمد ندارند و برخی از آنها نیز شرکتهای تجاری هستند که به درآمد تبلیغاتی قانع نیستند و برای کسب درآمد بیشتر به ˈدیتا ماینینگˈ و فروش اطلاعات می پردازند.

وی افزود : ˈاطلاعاتˈ ارزشمند ترین کالای عصر اطلاعات است و ارزش آن بالا تر از فولاد و نفت است که با ارزش ترین کالای عصر صنعت محسوب می شوند و امروزه علاوه بر سرویس های جاسوسی، بنگاهای صنعتی، خدماتی، تجاری و فرهنگی نیز برای برنامه ریزی تولید و فروش کالاها و خدمات خود نیاز به اطلاعات دارند و آن را با قیمت گزاف خریداری می کنند.

** واتس اپ اطلاعات ۴۵۰ میلیون کاربر را در اختیار دارد

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: به همین علت است که مارک زاکربرگ صهیونیست اپلیکیشن ˈواتس اپˈ را بخاطر اینکه اطلاعات ۴۵۰ میلیون کاربر در اختیار دارد، نوزده و نیم میلیارد دلار خریداری کرده و می گوید بیش از این ارزش دارد.

** دشمن می خواهد با جمع آوری اطلاعات برایمان برنامه ریزی کند

خرم آبادی گفت: هیچ کشوری اجازه نمی دهد که اطلاعات شهروندانش مستقیما در اختیار سرویس های جاسوسی دشمن قرار گیرد تا براحتی علیه آنها برنامه ریزی کنند و حتی اگر با دید خوشبینانه به موضوع بنگریم و شرکتهای خارجی را که خدمات رایگان ارتباطی را ارائه می دهند صرفا تجاری فرض کنیم نباید اجازه دهیم این شرکتها اطلاعات مردم ما را به بیگانگان بفروشند.

وی گفت: آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی دسترسی ملت ایران به سایت های اینترنتی علمی را ممنوع کرده اند ولی ایمیل مجانی، شبکه اجتماعی فیسبوک و نرم افزار ارتباط تلفنی رایگان واتس اپ و غیره را در اختیار ما قرار می دهند و اگر جمهوری اسلامی به لحاظ حفظ ارزشها و منافع مردم وکشور محدویتی در دسترسی به این امکانات ایجاد کند به بهانه عدم رعایت حقوق بشر محکومش می کنند.

خرم آبادی ادامه داد:قطعا هدف دشمنان از ارائه این خدمات رایگان اینترنتی این است که اولا مردم ما را از ارزش ها و شاهراه فرهنگ اصیل اسلامی منحرف کرده و به بیراهه ضلالت بکشانند و ثانیا اطلاعات مردم را جمع آوری کرده بر اساس آن، کشور را کنترل کرده و برایمان برنامه ریزی کنند.

** کشورهایی که فعالیت نرم افزارهای خارجی را ممنوع کرده اند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه کشورهای زیادی اجازه فعالیت به اینگونه نرم افزارهای ارتباطی خارجی موبایلی نمی دهند ،گفت: به عنوان مثال به تازگی مجلس دومای روسیه مصوب کرده تمامی خدمات اینترنتی این کشور که سرورهای آنها در خارج از روسیه قرار دارد به داخل روسیه منتقل شود و درغیر اینصورت فیلتر می شوند.

خرم آبادی اضافه کرد:همچنین کشورهای زیادی مانند عربستان ، مصر، پاکستان ، هند ، ویتنام، فعالیت اینگونه نرم افزارها ی ارتباطی خارجی موبایلی را در کشور خود ممنوع کرده یا موضوع ممنوعیت آنها را در دستور کار قرار داده اند و این بدان جهت است که کشورها به راحتی اجازه نمی دهند اطلاعات شهروندان شان در بستر ارتباطات خارجی انجام شود زیرا بسیار خطرناک است و معمولا بخش مخابرات به لحاظ حساسیتی که در جمع آوری اطلاعات کشورها دارد آخرین بخشی است که خصوصی سازی می شود و کشورها در هنگام خصوصی سازی این بخش تمام تلاش خود را می کنند تا از اطلاعات مردم سوء استفاده نشود

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: در حال حاضر در حدود ۲۰۰ نرم افزار موبایلی خارجی مانند واتس آپ، بدون محدویت در ایران فعالیت دارند ولی تعداد معدودی ( تقریبا ۱۲ مورد ) از آنها توسط مردم مورد استفاده بیشتر قرار گرفته اند.

چت روم


کلمات کلیدی چت روم:

چت+چت روم+ چت روم فارسی

چت فارسی+چت ایرانی+چت کردن

چت چت روم چت فارسی چت روم مشهدی ها چت روم اصفهانی ها چت راز چت چت روم ایرانی چت روم شلوغ چت روم تهرانی ها چت روم کرجی ها چت روم پر بازدید فریاد چت رومچت بستنیبستنی چت

شلوغ چت+چت روم شلوغ+شلوغ ترین چت روم+راز چت+عسل چت+چت روم ناز

چت روم,چت,چت کردن,چت یاهو,چتروم,چتروم فارسی,چت روم شلوغ,چتروم پربازدید, چت روم وبلاگ نویسان,چت روم پربازدید, چت روم سئو شده,پاپوش چت روم,چت پرستو,چت روم در گوگل,چت روم های ایران,رازچتروم,سایت
چت روم,پرستو چت,چت رایتل,چت روم زیبا,چتروم قشنگ,رازچت,چت روم فارسی,زن خوشگل,چطور چت کنم,چت روم سایت,ملت چت روم,ورود به چت روم,چت کردن با دوستان,پیدا کردن دوست, بهترین چت روم, زیباترین
چت روم,گفتگو با دوستان, چت روم همشهری ها, چت روم های فارسی: رازچت,چتروم رازچت,باران رازچت,ناز راز چت,آواز رازچت,عسل رازچت,قوقنوس رازچت,پارادوکس رازچت,نایک راز چت,میهن رازچت,چت روم گیتا
رازچت,چتروم تکناز راز چت,چت روم ملی رازچت,چت روم آرتا رازچت چت روم شهرها: چت روم تهرانی ها | چت روم مشهدی ها | چت روم تبریزی ها | چت روم ترک زبانان | رایتل چت اهوازی ها | چت روم آبادانی ها | چت روم اصفهانی
ها | چت روم قمی ها | چت روم شیرازی ها | چت روم زن ایرانی ها | چت روم شمالی ها | چت روم رشتی ها | چت روم قزوینی ها | چت روم کردستان | چت روم زن کرمانی ها | چت روم زن اراکی ها | چت روم یزدی ها | چت روم کاشانی ها
ترنج چت| چت روم همدانی ها | چت روم آذری ها | چت روم لر ها | چت روم بوشهری ها|ترنج چت شمال|chat,chatroom,chatfarsi,chatirani,چت روم شلوغ,چت روم ناز,عسل چت,چت روم فارسی,چت,چت روم,چتروم,چت روم فارسی,چتروم فارسی|چت روم ایرانی | چت روم فارسی | چت فارسی با دختر ایرانی | دختر ایرانی | چت | چت روم | چت روم دلناز چت| هدیه چت | chat room|ملودیس چت چت |بهترین مکان برای گفتگوی صمیمانه ایرانیان و بهترین مکان برای دوستیابی |چت روم فارسی ایرانیان | چت |رز بلاگ چت بزرگترین چت روم فارسی و بهترین مکان برای گفتگوی صمیمانه ایرانیان چت,چت روم,چت روم فارسی,چت روم ایرانی,چت یاهو,رتبه الکسا,چت,chat,ادرس جدید ققنوس چت,چت روم گوگل,چت روم ایران,سیگما چت,عسل چت,چت روم زیبا,چت روم بزرگ,چت روم دختر شلوغ|چت روم-چت روم فارسی-چت روم ایرانی-چت روم جدید-عضویت در چت روم-پربازدیدترین چت روم-چت فارسی-سایت چت روم-بهترین چت روم-بهترین چت قشنگ ترین و زیبا ترین روم فارسی ایرانی-ورود به چت روم-چتروم-بهترین و شلوغترین چت روم-چت روم تهران چت روم اهواز چت روم شیراز چت روم یزد چت روم مشهد باران چت روم هزار گپ چت روم دنبا چت روم شمال چت روم رشت چت روم خوزستان چت روم دز فول لیست تمامی چت روم ها|چت روم اهوازی ها,چت روم شیرازی ها,چت روم اصفهانی ها,چت روم بوشهری ها,چت روم تهرانی ها,چت روم شمالی ها,چت روم مازندرانی ها,چت روم ارومیه ها,چت روم شرقی ها,چت روم غربی ها,چت روم اذری ها,چت روم ترک ها,چت روم یزدی ها,چت روم کرمانی ها,چت روم مشهدی ها,چت روم استان ها,فال چت | عسل چت | چت باران | راز چت | رایتل چت | کلیک چت | اف ام چت | چت گروپ | چت روم ایرانسلی ها | ققنوس چت | چت یاهو | انتیک چت | نیمباز چت | الکسا چت | من چت میخوام | نسیم چت | چت روم مختل | چت به چت | چت ما | بوف چت | کتی چت | فانی چت | گل چت | رز چت | هدیه چت | نگین چت | اواز چت | مخفی چت | گوگولی چت |چت دریا,لوس چت,آتا چت,چت روم رامسر ناز,چت روم بستنی,رژین,سایت تفریحی|ناز چت,چت ناز,عروسک | سوما | ناقلا شاتل,chatnaz NAZCHAT | چت فارسی

کلمات چتی : چت ، چت روم ، چت روم فارسی ، آلکسا چت ، چت آنلاین ، چت روم آنلاین ، چت روم شلوغ ، عسل چت ، یاهو چت ، چت باران ، مخفی چت ، پارتی چت ، رایتل چت ، مختلط چت ، چت گروپ ، زندگی چت ، ققنوس چت ، ناز چت ، دلناز چت ، نیمباز چت ، پگاه چت ، میهن چت ، غم چت ، کتی چت ، ستاره چت، ترنج چت ، دل انگیز چت ، ماهور چت ، وی چت

چت,چت روم,چت روم فارسی,چت باران,میهن چت,ناز چتعسل چت,گروپ چت,چت گروپ,دل ناز چت,کتی چت,چیک چت,شاتل چت,مخفی چت,چت یاهو,چت روم یاهو,زن چت,مختلط چت,رایتل چت,پارتی چت,بوف چت,دلتنگ چت,زندگی چت,پاپوش چت,ام بی چت,
میهن باران چت,اف ام چت,ستاره چت,مرام چت,ناقلا چت,استارز چت,سیگنال چت,راز چت,مختل چت,مختلط چت,فال چت,فانی چت,آیناز چت,اتوسا چت,روژین چت,زندگی چت,تیناز چت,سوما چت,حباب چت,زیبا چت,گلستان چت,ماهور چت,رز چت,گل چت,
بهشت چت,فریاد چت,ملودی چت,تکتاز چت,ققنوس چت,اتیش پاره چت,نیمباز چت,رزبلاگ چت,رز بلاگ چت,نینا چت,نارنج چت,نازگل چت,ناز گل چت,برف چت,گلیا چت,پگاه چت,سی تو چت,سی توچت,الجی چت,خط چت,چت روم عسلی ها,لاف چت,مهسا چت,دارا چت,عروسک چت,فیس بوک چت,سپیدار چت,زن ایرانی ,دختر ایرانی,کلیک چت,مسیحا چت

چت روم کتی

چت روم فارسی کتی چت. چت کتی در سال ۹۱ به دست مدیری به نام پس غمها ساخته شد چت روم کتی یا بهتره بگم کتی چت یکی از خوشگلترین چت روم های ایران هست که سعی کرده در زمینه چت سالم خودش رو خوب نشون بده این چت کتی بر خلاف خیلی از سایت های زیاد تبلیغات نخریده و در حال حاظر ۱۵۰ کاربر داره که حدود ۶۰ تا از کاربران چت روم کتی مجازی هستند. و در چند روز آینده به دلیل رعایت نکردن قوانین جمهوری اسلامی ایران کتی چت فیلتر خواهد شد. قبل از فیلتر شدن کتی چت شما رو به چت روم فارسی الکسا دعوت میکنم دارای محیطی کاملا سالم و صمیمی می باشد برای ورود به این چت روم کتی کلیک کنید. چت روم کتی,ورود به کتی چت,چت روم فارسی کتی,چت کتی,چت فارسی کتی,چت شلوغ کتی,چت روم بزرگ کتی

چت روم فیلتر شده ناز

چت روم ناز چت فیلتر شد آدرس جدید ورود به ناز چت . چت ناز چت روم فارسی ناز چت روم بزرگ ناز برای ورود به ناز چت فقط از طریق این سایت اقدام کنید. آدرس بدون فیلتر ناز چت

دلربا چت

چت روم فارسی دلربا چت یا همون چت دلربا قصد داره با زدن عنوان سایت خود با نام الکسا چت کاربرانی را جذب کنه اما ما امروز این راه رو برای اونا بستیم. شما میتوانید برای ورود به چت روم دلربا از اینجا اقدام کنید . این چت روم یکی از زیباترین چت روم های فارسی ایران میباشد پس بیا تو . دلربا چت,چت روم دلربا,چت دلربا,چت روم فارسی دلربا,چتروم آنلاین دلربا,چت روم شلوغ دلربا. برای ورود به دلربا چت اصلی فقط از بالای سایت اقدام کنید….

چت روم مخفی

 

چت روم مخفی چت در سال ۹۳ با پیوستن سایت پاپوش چت دست به کاری عجیب زده مخفی چند مدیر پولدار برای سایت خودش گرفته تا بتونه مشکل مالی خودش رو برطرف کنه این سایت یعنی همون چت روم فارسی مخفی یا بهتره بگم چت مخفی در حال حاظر پاپ آپ توی چندین سایت بزرگ چت روم خریده و آمار خودش رو به ۵۰۰ کاربر رسونده اما این سایت در سئو کاملا ضعیف هست . سایت چت الکسا بزودی جای این سایت رو میگیره شما هم میتونید بجای ورود به مخفی چت که دارای محیطی کاملا ناسالم و خراب هست به سایت الکسا چت بزرگترین چت روم ایران و پاکترین چت روم وارد شوید وعده ای دیدار ما در چت روم ۷۰۰ نفره ی الکسا چت . چت روم مخفی,ورود به مخفی چت,چت روم فارسی مخفی,چت مخفی,چت فارسی مخفی,چت شلوغ مخفی,چت روم بزرگ مخفی

مخفی چت

 

معرفی استارز چت

معرفی استارز چت:چت استارز ازجمله چت روم های جدید است که با تبلیغات پاپ اپ ولینکی خود وهمچنین باخرید بک لینک های فراوان سعی درپیشرفت در گوگل ونهایتا جذب کاربر داشت که تا به امروز پیشرفت چندانی نداشت است.چت فارسی استارز

تگ استارز چت

استارز چت:جدیدا مشاهده کردم مدیر استارز چت قدرت کرده برای الکسا تگ بزنه.خوب حالا چندتا تگ خوب واسش میزنم که قدرت تگ زنی رو بدونه.چت روم استارز

کلوب چن داغ کلیک کنید

کلوب چت داغ:ایا میدانید کاربران حاظر درکلوب چت از جمله داغ ترین کاربران چت روم میباشندجهت ورود به کلوب چت روم داغ بادخترپسرای جیگر وداغ کلیک کنید.چت ایرانی کلوب.

معرفی کلوب چت

کلوب چت:چت روم کلوب از ان دسته چت روم های جدیدی است که جرات به تگ زدن برای بنده کرده.برای اثابت به ایشون که تگ زنیش بدرد مفت هم نمیخوره چندین تگ عالی براشون تدارک دیدم.چت روم کلوب چت.

معرفی الیس چت

آلیس چت:چت الیس از ان دسته چت روم های جدیدی است که باقراردادن تگ روم های بزرگ در دیسکرپشن خودسعی در جذب کاربر از طریق این تگ های فراوان دارد.الیس چت روم.

تگ آلیس چت کلیک کنید

تگ الیس چت:باتوجه به این مدیر الیس چت فکر کرده درسرچ های دیگه تونسته بالا بیاد درسرچ الکسا هم بالا خواهد امدواز تایتل الکسا برای خود بهره گرفته است.مجموعه تگ هایی برای این روم میزنم تاقدرت تگ زنی رو باچشای خودش ببینه.چت روم فارسی الیس چت

الوند چت

الوند چت.بهترین چت روم الوند چت.چت روم زیبا الوند چت.چت روم شلوغ الوند چت.چت روم الوند.بیا تو الوند چت.ادرس الوند چت.بهترین سایت چت الوند چت

الوند چت بهترین و زیبا ترین چت روم الوند چت میباشد

چت روم الوند چت در عرصه چت روم ها جزو زیبا ترین الوند چا میباشد

برای ورود به الوند چت و چت روم الوند چت کلیک کنید

الوند چت

چت روم الوند

واتس آپ چت | چت با واتس آپ

واتس آپ یکی از برنامه های جدید و پر کاربر گوشی های آندروید و سیمبیان نوکیا میباشد

واتس آپ که در سال ۲۰۱۳ به تولید رسیده نظر کاربران زیادی رو به خود جلب کرده است. ما در این پست برای شما نسخه ی جدید و فوق العاده ی واتس آپ را آماده کردیم شما میتوانید با کلیک روی بنر بالای سایت وارد واتس آپ شوید و با خیالی راحت و امن به چت کردن بپردازید……….

 

دی چت داغ کلیک کن

دی چت داغ: دی چت از جمله چت رومایی است که با تبلیغات گسترده خود همراه باخرید بک لینک فراون قصد پیوستن به چت روم های بزرگ رو داشته که تا کنون با ان نرسیده است.چت روم دی

تجریش چت داغ کلیک کن

تجریش چت داغ:تجریش چت یکی از چت روم هایی است که با شعارهای غیر اخلاقی با تبلیغ کردن درخصوصی افراد درچت روم های دیگر مثلا قصدافزایش انلاین دارد.چت روم تجریش چت

آذین چت داغ کلیک کن

آذین چت داغ:اذین چت یکی از بهترین وخوشگل ترین چت روماست که تا پیج دوم سرچ چت رسید اما بدلایل ناتوانی در مدیریت سئو از گردنه مدعی گران خارج شده است.چت روم آذین

برف چت داغ کلیک کنید

برف چت داغ:برف چت از جمله چت رومای خوبی بود که متاسفانه بدلایل ضعف سئوکار این روم بطور کامل از جمع مدعی گران درعرصه چت روم فاصله گرفت.این چت روم در دو ادرسwww.barfchat.ir وwww.barfchat.comفعالیت میکند.چت روم برف

چت روم فلفل داغ کلیک کن

فلفل چت داغ:با چت کردن در چت روم فلفل چت داغ میتوانید از گفتگو داغ وفلفلی استفاده کنید.فلفل چت دراوایل تاسیس توانست پیرشفت خوبی داشته باشد به طوری که صفحه اول مدتی پذیرای ان بود ولی متاسفانه بدلایل نامشخص فاصله گرفت.چت روم فلفل

داغ چت اصلی کلیک کنید

داغ چت اصلی:دوستان وکاربران عزیز داغ چت بدلیل تغییرات در چت روم فعلا داغ چت بسته شده است برای ورود به داغ چت اصلی با دخترپسرای داغ وبا حال فقط از اینجا وارد شوید.چت روم داغ

خط چت خفن کلیک کن

خط چت خفن:خط چت با وبکم خود بسیاری از دخترپسرای ایرانی که دنبال چت تصویری میباشند رو در خود جمع کرده است برای ورود به خط چت خفن کلیک کنید.خط چت روم

معرفی خط چت

خط چت:خط چت یکی از چت روم های تازه به دوران رسیده است که جرات به تگ زنی برای من کرده.برای اثبات به ایشون که بگم هنوز جوجه ای چندتا تگ ابدار براشون میزنم.چت روم خط چت.

پیچک چت داغ کلیک کن

پیچک چت داغ:پیچک چت که شعبه دوم عسل چت میباشد وجدیدا با سئوگذاری خوبی همراه بوده است کاربران زیادی وباحال را دور هم جمع نموده است برای ورود کلیک کنید.چت روپیچک

لاف چت داغ کلیک کن

لاف چت داغ:لاف چت هم جز چت روم های پر افت وخیزی است که سعی در پیوستن به چت روم های بزرگ رو داشت که پس ازمدتی کوتاهی از رقابت کنار زده شد.چت روم لاف چت

تاک چت داغ کلیک کن

تاک چت داغ:تاک چت از جمله چت روم هایی است که درگذشته بسیار چت روم خوب وپربازدیدی بود که بدلیل ناتوانی در اداره ان دچار مشکلات شده واز کورس با چت روم های بزرگ کنارگذاشته شد.چت روم تاک.

ققنوس چت داغ کلیک کن

ققنوس چت داغ:ققنوس چت که قدیمی ترین چت روم ایرانی با کاربرای ثابت وفعال خود همیشه در بین چت رومای مدعی بوده است مکانی دل انگیز وجذاب برای شما دوستان میباشد.کلیک کنید.چت روم ققنوس.

وی چت داغ کلیک کنید

وی چت داغ:باتوجه به فیلتر شدن نرم افزار ورود به وی چت تنها از اینجا میتوانید به اسودگی بدون نیاز به فیلترشکن وارد وی چت شده وبادوستان خود اوقات خوشی رو بگذرانید.چت روم وی.

فال چت

فال چت یکی از بهترین چت روم های ایران بوده این چت روم کاملا سالم تحت نظارت شدید ناظران و مدیران آن می باشد. شما میتوانید با عضویت در چت روم فارسی فال از تمامی امکانات این چت روم استفاده نمایید، از امکانات این چت روم میشه به داشتن پروفایل به خصوص برای هر فرد و قرار دادن عکس دلخواه در آن اشاره کرد، به دستور کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ورود کاربران مهمان به این چت روم به طور کل بسته شده است و شما عزیزان میتوانید از صفحه ورودی سایت عضو شده و اقدام به ورود به فال چت کنید. شما در این چت روم میتونید خواهران و برادران خوبی رو پیدا کنید. این چت روم توسط گروه الکسا سئو بهینه سازی شده و رتبه ی قابل قبولی در موتور جستجوگر گوگل دارد. شما هم میتوانید سئو سایت خود را به این گروه قدرمتمند بسپارید. از اینکه به نوشته ی ما توجه کردید و میخواهید وارد این چت روم شوید سپاسگذاریم

فال چت

فال چت

زندگی چت

چت روم زندگی بهترین چت روم فارسی آنلاین ایرانی جهت گفتگوی کاملا سالم برای شما عزیزان ایرانی، امیدواریم لحظات خوب و خوشی را در این چت روم بزرگ بگذرانید

زندگی چت

ناز چت داغ کلیک کنید

ناز چت داغ:چت روم ناز چت یکی از قدیمی ترین چت روم های ایرانی است.این چت روم که اکثر انلاین خود را از چت ناز قدیمی جذب کرده ومیکند با حال ترین چت فارسی است برای ورود کلیک کنید.چت روم ناز چت روم.

روژین چت داغ کلیک کنید

روژین چت داغ:روژین چت داغ یکی از با حال ترین چت ایرانی میباشد.روژین چت با ورودی گوگل مناسبی که طی چند ماه پیش بدست اورده رتبه خوبی درمیان چت روم ها بدست اورده است.چت روم روژین.

چت باران داغ کلیک کنید

چت باران داغ:چت باران بزرگ ترین وشلوغ ترین چت روم ایران وباکیفیت ترین چت روم در میان چت روم های فارسی از گذشته تا بحال بوده است برای ورود به چت باران با حال کلیک کنید.چت روم باران.

عسل چت داغ کلیک کن

عسل چت داغ:عسل چت از بزرگ ترین چت روم های ایرانی وقدیمی است که باکاربران با حال و دوست داشتنی خودهمواره سرشناس ترین چت روم ایرانی است.چت روم عسل چت

رتبه بندی ومقایسه چت روم های ایران

باعرض سلام و درود به بازدید کنندگان محترم. دراین پست قصد دارم برترین چت روم های ایران را از جهت ها گوناگون در پایان سال۹۲ مقایسه ومیزان پیشرفت هر سایت را بررسی نمایم.

معرفی سایت چت روم:چت به معنای گفتگوی انلاین ما بین دو یا چند نفر که ازهم فاصله جغرافیایی دارند.

ملاک های تشخیص یه چت روم خوب:

۱_انلاین: به تعدا افراد حاظر در یک چت روم انلاین ان میگویند.که ماکزیمم ان ما بین ساعت های۴ تا۵٫۵ عصر و۱۰٫۵ تا۱۲ شب میباشد.

۲_رنک گوگل:همانند سایر سایت های دیگر,چت روم ها نیز دارای رنک گوگل میباشند.

۳_رتبه الکسا:براساس بازدید روزانه هر سایت رتبه الکسای ان رو به کاهش خواهد بود.

۴_حضور در صفحه اول کلمات کلیدی:که اصلاحا به ان سئو میگویند.

۵_سرعت,امنیت,گرافیک وتیم مدیریتی

 

پاپوش چت اصلی کلیک کنید

پاپوش چت اصلی:کاربران عزیزپاپوش چت تنها از اینجا وارد پاپوش چت اصلی شوید وبه ادرس های دیگر اعتماد نکنید.پاپوش چت اصلی اینجاست.برای ورود به پاپوش چت اصلی کلیک کنید.چت پاپوش.

پاپوش چت|چت روم پاپوش۱۸+

پاپوش چت:چت روم پاپوش چت از جمله چت روم هایی است که با تبلیغات گسترده پاپ اپ وبنری خود سعی در افزایش انلاین دارد.برای اثبات به ایشون چندین تا تگ خوب براشون تدارک دیدم.چت روم فارسی پاپوش چت

نور چت داغ کلیک کن

نور چت داغ: ایا میدانید نور چت داغ ترین و هیجان انگیز ترین چت روم است؟برای ورود به نور چت داغ بزرگ ترین وداغ ترین چت نور چت کلیک کنید.چت روم داغ نور چت

معرفی نور چت

معرفی نور چت:نور چت از ان دسته چت روم هایی است که بامدیر کلاهبردار خود که با ثبت وبلاگ ودامین های چت روم های دیگر بگمان خودشان سعی درپیشرفت سایتش دارد.برای ایشون چند تا تگ خوب میزنم که بدونه پاشو بیشتر از گلیمش دراز نکنه.چت روم نور.

معرفی دلتنگ چت

معرفی دلتنگ چت:دلتنگ چت از جمله چت روم های جدیدی است که با تبلیغات بنری خود به همراه تگ زدن توخالی قصد افزایش انلاین دارد.برای اثبات به ایشون که نوچه تگ زنی بنده نمیباشن شروع به تگ زدن میکنم براشون.چت روم دلتنگ چت

ام بی چت کلیک کن

ام بی چت: ام بی چت از ان دسته چت روم های جدیدی است که سعی در افزایش انلاین خودت از طریق تگ زدن داشته.برای اینکه بهش یاد بدم نوچه منم توی تگ زدن نیست چندتا تگ خوب براش اماده کردم.چت روم ام ابی چت

ستاره چت | چت روم

ستاره چت

نایک چت برترین و بهترین چت روم فارسی. برای ورود به چت روم فارسی ستاره کلیک کن …. بدو بیا تو چت رومی خفن و شلوغ بزرگترین روم ایرانی

چت روم ستاره

کلاهبرداری هزار پاپ|هزارپاپ اپ دزد

باسلام ودرود فراوان به بازدید کنندگان محترم در این پست میخواهم شما رو با مدیر کلاهبردار سایت هزارپاپ اپ که شکایت از کلاهبرداری های عدید ایشون مشهور است رو بیان کنم.

مدیر این سایت پس از کسب درامد شروع به بن کردن سایت هایی میکند که درامد بدست اوردن و هیچگونه جوابی هم نمیدن لطفا اطلاع رسانی فرمایید تادچار کلاهبرداریای این فرد دزد نشوید.

کلاهبرداری مدیر میهن باران چت

کلاهبرداری میهن باران چت:مدیر میهن باران چت که سابق کلاهبرداری های زیادی در نت ایران دارد پس از کلاهبرداری کردن در فروش اف ام چت شروع به خرید دامین های چت روم های بزرگ کرده است.ایشون کلا ادم دزد وکلاهبرداری است که از سایت هزار پاپ اپ خودش سر خیلیا رو کلاه گذاشته.لطفا اطلاع رسانی فرمایید.

گل چت|چت روم گل

الکسا چت
گل چت:چت روم گل چت از ان دسته چت روم هاست که با تبلیغات قصد پیوستن به جمع چت روم های بزرگ رو داشت که هرگز به این مهم دست پیدا نکرد.چت روم فارسی گل
الکسا چت

چت روم حباب چت داغ کلیک کن

حباب چت چت روم است که باکاربران باحال خود توانسته است بسیاری از کاربران روجذب کنید.این چت روم خیلی اینده روشنی در راه دارد اره خیلی خخخ***چت روم حباب چت حباب چت روم فارسی حباب کلیک کن

کلاهبرداری الکسا پاپ اپ

باعرض سلام ودرود خدمت بازدید کنندگان محترم دراین پست میخواهم سایت کسب درامد”الکسا پاپ اپ” به نشانی(www.alexapopup.ir)که با برداشتن کد پاپ اپ این سایت برای کسب درامد با سوء استفاده از اعتمادشما به تمامی اطلاعات,فایل ها,عکس های سیستم شما وپخش ان ها در اینترنت وفیس بوک دسترسی پیدامیکند را اطلاع دهیم که هموطنان عزیز دچار […]

Continue reading →

ماهور چت

ماهور چت ماهور چت برترین و بهترین چت روم فارسی. برای ورود به چت روم ماهور کلیک کن …. بدو بیا تو چت رومی خفن و شلوغ بزرگترین روم ایرانی چت روم ماهور

Continue reading →